Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoBooking

Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK - maj 2013r.

Nowe niedozwolone klauzule 2012. Raport Trusted Shops

Trusted Shops co miesiąc przedstawia klauzule, które dopisano do rejestru niedozwolonych klauzul, a które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. W maju wpisano do rejestru ponad 190 nowych klauzul, w tym 85 z zakresu handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

Klauzule niedozwolone wpisane w maju 2013r.

Prawo do odstąpienia od umowy

W maju ponownie wpisano do rejestru 40 klauzul dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, w tym 15 klauzul, które w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ograniczają zwracaną konsumentowi kwotę do ceny samego towaru. Jedyne koszty, które konsument ponosi w przypadku wykonania przez niego prawa do odstąpienia od umowy, to bezpośrednie koszty zwrotu towarów (m.in. według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE). Oznacza to, że należy zwrócić konsumentowi całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztami dostawy towaru do konsumenta.

  • Numer wpisu 4690, data wpisu 22.05.2013: W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru, po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru.

Nie można też zobowiązywać konsumenta do zwrotu towaru wyłącznie w oryginalnym opakowaniu lub w stanie nieużywanym. Należy pamiętać, że konsument ma prawo zapoznać się z towarem. W tym zakresie może – o ile jest to konieczne – zmienić towar w granicach zwykłego zarządu.

  • Numer wpisu 4612, data wpisu 07.05.2013: Towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany.

Opisując w regulaminie prawo do odstąpienia od umowy należy pamiętać, że konsument wykorzystuje swoje prawo do odstąpienia od umowy wysyłając oświadczenie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Konsument nie ma obowiązku zwrotu towaru w ciągu tych dziesięciu dni, lecz w ciągu 14 dni od dnia odstąpieniu od umowy. Klauzule, które nakładają na konsumenta obowiązek odesłania towaru w ciągu 10 dni są niedozwolone.

  • Numer wpisu 4716, data wpisu 23.05.2013: (...) Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Księgarni w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany (...)

Reklamacje

Do rejestru wpisano 12 nowych niedozwolonych klauzul dotyczących reklamacji, w tym 6 klauzul dotyczących sposobu reklamacji uszkodzonych przesyłek, które nakładają na konsumenta obowiązek spisania protokołu szkody, jak np.:

  • Numer wpisu 4745, data wpisu 28.05.2013: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu szkodowego", który jest dostępny u kuriera.

Takie klauzule wpisywano już wielokrotnie do rejestru niedozwolonych klauzul, gdyż ograniczają odpowiedzialność sklepu wobec konsumenta i naruszają m. in. art. 385(3) pkt 2 kodeksu cywilnego. Należy więc pamiętać, że nie można uzależniać rozpatrywania reklamacji od spisania protokołu szkody.

Opóźniona dostawa przesyłki

Poza tym do rejestru wpisano jeszcze 16 niedozwolonych klauzul, które dotyczą odpowiedzialności za opóźnioną dostawę oraz za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki, jak np.:

  • Numer wpisu 4727, data wpisu 23.05.2013: XXX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców.

Przy takich zapisach należy zwrócić uwagę, że sklep zasadniczo ponosi odpowiedzialność za realizację zakupu konsumenta. Sklep przy tym wykonuje dostawę towaru poprzez innego przedsiębiorcę. Dlatego też jedynie sklep, który zawarł umowę z dostawcą towaru, może egzekwować prawa wynikające z tej umowy.

Właściwość miejscowa sądu oraz zmiana regulaminu

W maju wpisano do rejestru 9 niedozwolonych klauzul narzucających konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem oraz 8 klauzul zastrzegających sklepowi prawo do zmiany regulaminu, jak np.:

  • Numer wpisu 4626, data wpisu 14.05.2013: Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
  • Numer wpisu 4775, data wpisu 29.05.2013: Właściciel sklepu internetowego XXX zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin.

Dalsze niedozwolone klauzule

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

  • Numer wpisu 4598, data wpisu 07.05.2013: Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (skończenie się towaru na magazynie, brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.
  • Numer wpisu 4730, data wpisu 24.05.2013: Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
  • Numer wpisu 4723, data wpisu 23.05.2013: Regulamin określa zasady zakupów w sklepie XXX, złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny (Sąd Gospodarczy) w Bydgoszczy, właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany do obowiązujących przepisów.