Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Cennika i Regulaminu IdoSell Booking od 1 sierpnia 2018 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w w Regulaminie oraz Cenniku IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 sierpnia 2018 r.

Główne zmiany w Regulaminie:

Zawsze dbamy o zachowanie przejrzystych warunków korzystania z usługi. Dlatego przygotowaliśmy streszczenie zmian, jakie wprowadzamy Zmianie uległ czas, po którym usługa ulega zablokowaniu. Poniżej załączamy skrót najważniejszych informacji:

  • 3 dni po przekroczeniu terminu płatności, wskazanego na pro formie lub fakturze, Klientowi może zostać ograniczona możliwość korzystania z Panelu administracyjnego.
  • Po kolejnych 4 dniach bez dokonania wpłaty zablokowaniu mogą ulec wszystkie Kalendarze Rezerwacji (Widgety) działające w danym panelu administracyjnym.
  • 30 dni po przekroczeniu terminu płatności, Operator ma prawo do naliczenia opłat dodatkowych, wynikających z prolongaty terminu płatności. Wysokość opłat jest zgodna z aktualną wersją Cennika.
  • 60 dni po terminie płatności faktury VAT lub pro-formy, bez dokonania wpłaty, Operator może uznać, że Klient rezygnuje z usług świadczonych przez Operatora, przy czym w takiej sytuacji za dzień zakończenia obowiązywania między stronami umowy uznaje się ostatni dzień wskazanego okresu 60 dni od osiągnięcia przez Klienta salda minimalnego. Klientowi zostaje naliczona opłata za zablokowanie dostępu na skutek zaległości w płatnościach zgodna z Cennikiem Usługi.

Jednocześnie wprowadziliśmy możliwość odblokowywania dostępu do panelu w przypadku dokonania płatności przelewem z własnego konta. Jest to początek zmian, które chcemy zakomunikować z wyprzedzeniem. Pracujemy nad wieloma aspektami, które ułatwią i usprawnią sposób rozliczeń za usługę IdoSell Booking (m.in. usprawnienie automatycznego rozliczenia, dzięki podpięciu karty, czy też przejście wszystkich klientów na model post-paid, w którym od razu wystawiana będzie faktura VAT). O kolejnych zmianach będziemy informowali na blogu.

Główne zmiany w Cenniku:

Z dokumentu został usunięty zapis dotyczący prowizji za wpłatę na Saldo rozliczeń z IAI z wykorzystaniem bramki natychmiastowych płatności (do tej pory, przy takiej operacji, naliczaliśmy prowizję w wysokości 1%).

Pełne wersje nowych dokumentów dostępne są pod:

Szczegółowy cennik usługi IdoSell Booking Regulamin usługi IdoSell Booking